Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Nova materijalna prava javnih i državnih službenika

Mjesto održavanja:

Zagreb

Od 01. svibnja 2022. godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Termin održavanja:
Zagreb, 10. lipanj 2022. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 13,30 sati

Predavač:
»
Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

Novine u pravima zaposlenih u javnom sektoru od svibnja 2022.

Od 01. svibnja 2022. godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, a koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 56/22.

U novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika, kao i nove osnovice za izračun plaće, pravo na novčanu pomoć, kao i druga materijalna prava.

U slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa za službenike i namještenike različito uređeno zakonom, drugim općim aktima, pojedinačnim rješenjem ili kolektivnim ugovorom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Zbog određenih dvojbi i nejasnoća u praksi na koji način utvrditi pojedina i nova prava i kako ih regulirati, odgovore i rješenja donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse.


 • Koje su novosti u ostvarivanju prava na plaću i naknadu plaće?
 • Koja prava ostvaruju javni i državni službenici?
 • Tko je ovlašten utvrditi materijalna prava i na koga se primjenjuju?
 • Koja je razlika između rada u turnusu, rada u drugoj smjeni i dvokratnog rada?
 • Kako ostvariti novčanu pomoć i kako urediti prava na dodatke na plaću?
 • Kojim aktom utvrditi materijalna prava?
 • Što u slučaju kada ne postoji sklopljen kolektivni ugovor?
 • Na koga se primjenjuju kolektivni ugovori?

Prema kolektivnom ugovoru, zaposlenik ima pravo na isplatu pomoći jednom godišnje za svaku kalendarsku godinu u kojoj je ostvario bolovanje u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana.

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza pod uvjetom da je udaljenost od njegovog mjesta rada do mjesta prebivališta najmanje dva kilometra.

Za stjecanje prava na jubilarnu nagradu računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca i bez obzira na ugovoreno radno vrijeme (puno ili nepuno).


Na seminaru saznajte sve o utvrđivanju, kao i pregledu materijalnih prava koja ostvaruju državni, javni i lokalni službenici i namještenici temeljem novih kolektivnih ugovora za javni sektor koji su u primjeni.


 Program seminara:

 • Pregled novosti temeljem novih kolektivnih ugovora za javni sektor
 • Pravni izvori za uređenje materijalnih prava
 • Mirovanje radnog odnosa i povlaštena otpremnina
 • Prvo na plaću i naknadu plaće - nova osnovica i stalni dodatak
 • Troškovi javnog prijevoza za dolazak i povratak s posla - novo
 • Prekovremeni rad i pravo na dodatak
 • Naknada za bolovanje na teret poslodavca
 • Pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana
 • Prvo na povoljnije trajanje godišnjeg odmora
 • Pravo na regres i prigodne nagrade
 • Pravo na jubilarnu nagradu i rezultate rada
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu
 • Naknada za troškove na službenom putovanju
 • Umanjenje naknade troška prijevoza
 • Dodatak za rad na terenu
 • Naknada za odvojeni život
 • Pravo na sistematski pregled i osiguranje
 • Pitanja i odgovori sudionika
Detaljnije info i prijava na linku.

 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...