CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

CESI je feministička neprofitna organizacija osnovana 1997. godine, na Međunarodni dan žena, kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.

Zalažemo se za unapređenje društvenog statusa žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti te za puno provođenje svih politika, zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, a posebno Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom razvoja demokratskog društva.

Svoje ciljeve ostvarujemo kroz tri programa: «Senzibilizacija za pitanja roda i spola», «Ženska ljudska prava» i «Podrška, edukacija i razvoj civilnih inicijativa». U okviru naših programa bavimo se brojnim temama od velikog društvenog značaja: provođenje rodno osviještene politike, razvijanje i provođenje izvaninstitucionalnih edukativnih programa za mlade - prevencija nasilja u adolescentskim vezama, seksualna edukacija, senzibilizacija za pitanja roda, organizacijskim razvojem udruga, osnaživanjem žena da bi se uključile u sva područja društvenog života. Naše aktivnosti namijenjene su prvenstveno ženama i mladima. Kroz kampanje želimo podići svijest i informirati širu javnost o pitanjima vezanim uz kršenje ženskih ljudskih prava i načela rodne ravnopravnosti, o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa iz školskog kurikuluma te informiranju i obrazovanju mladih o seksualnosti i odgoju za nenasilje i ravnopravnost. Surađujemo s brojnim udrugama, tijelima državne uprave, institucijama i stručnjacima/kama.

CESI je članica Međunarodne ženske mreže za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava “ASTRA”, WGNR – ženske globalne mreže za reproduktivna prava, ENAWA mreže, te Mreže za suradnju u obrazovanju jugoistočne Europe.

Pošalji upit

Kontakt podaci

CESI

CESI
Nova cesta 4
10000 Zagreb

Tel: 01/ 2422-800
Fax: 01/ 2422-801

E-mail: [email protected]
Web: www.cesi.hr

O ustanovi